1. Προοίμιο

Η χρήση του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών web crawling, των υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης και κάθε άλλης υπηρεσίας που παρέχεται από τον δικτυακό τόπο, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και συνιστά την πρακτική αποδοχή τους.

 

2. Ορισμοί

Ως ίδρυμα/οργανισμός ορίζεται το έργο Δράσεις Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης.

 

Ως γραφική διεπαφή χρήστη του δικτυακού τόπου (εφεξής διεπαφή) ορίζεται το σύνολο των οπτικών στοιχείων (γραφικά στοιχεία, η διάταξή τους, εικόνες κ.λπ.), των λογοτεχνικών έργων (κείμενα) και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, που αποτελούν μέρος της διεπαφής του χρήστη. Η διεπαφή δεν περιλαμβάνει το περιεχόμενο και το λογισμικό του δικτυακού τόπου.

 

Ως λογισμικό του δικτυακού τόπου ορίζεται το σύνολο του λογισμικού που χρησιμοποιείται για τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

 

Ως περιεχόμενο του ιστοτόπου ορίζονται τα ψηφιακά μαθήματα και οι εκπαιδευτικοί πόροι με κάθε άλλο έργο που περιλαμβάνουν, το σύνολο αυτών, καθώς και τα σχετικά μεταδεδομένα και σύνολα αυτών.

 

Ως χρήση ορίζεται κάθε πράξη που εμπίπτει στην οικονομική δύναμη του κατόχου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, του κατόχου συγγενικών δικαιωμάτων ή του κατόχου του δικαιώματος sui generis βάσης δεδομένων, ιδίως η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, όπως η περιήγηση, η αναζήτηση, η προβολή, η λήψη κ.λπ. του περιεχομένου.

 

Ως μεταδεδομένα ορίζονται οι πληροφορίες που περιγράφουν σύνολα δεδομένων και υπηρεσίες δεδομένων και καθιστούν δυνατή την ανακάλυψη, την καταγραφή και τη χρήση τους.

 

Ως χρήστης θεωρείται οποιοσδήποτε κάνει χρήση του δικτυακού τόπου.

 

Ως υπηρεσία ορίζονται οι λειτουργίες, οι οποίες βασίζονται στην επεξεργασία ψηφιακών τεχνολογιών και εξυπηρετούν τις ανάγκες του χρήστη.

 

Ως εγγεγραμμένοι ορίζονται οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες που παρέχει ο Φορέας/οργανισμός και δίνουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των δεδομένων τους μόνο για την παροχή Πρόσθετων Υπηρεσιών.

 

Νόμιμη χρήση

Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται μόνο για νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και με τρόπο που δεν περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου δεν πρέπει να προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών προς τους χρήστες.

 

4. Πνευματικά δικαιώματα και άδειες

4.1. Γραφική διεπαφή χρήστη

Η διεπαφή, στο βαθμό που το ίδρυμα/οργανισμός έχει τα πνευματικά δικαιώματα ή τις απαραίτητες άδειες, διατίθεται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC BY SA v4.0).

 

4.2 Λογισμικό

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και λειτουργία του δικτυακού τόπου είναι Ελεύθερο / Ανοικτό Λογισμικό (FOSS) και διατίθεται υπό τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (GPL) έκδοση 2.0.

 

4.3 Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται με τους όρους αδειοδότησης που υποδεικνύονται από τα Ψηφιακά Μαθήματα (Digital Course_DC) ή τους Εκπαιδευτικούς Πόρους (Educational Resources_ER) και επιλέγεται από τον διανομέα του σχετικού DC ή ER. Τα μεταδεδομένα είναι διαθέσιμα μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Κάθε άλλο έργο που προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται με άλλες άδειες από αυτές που περιγράφονται παραπάνω, προσδιορίζεται ρητά ως τέτοιο και καθορίζεται με ειδική άδεια.

 

5. Πολιτική προσωπικών δεδομένων

Το ίδρυμα/ο οργανισμός μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών προκειμένου να μπορεί να τους προσφέρει τις υπηρεσίες του ιστοτόπου του.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε επεξεργασία:

συμμορφώνεται με το νόμο

γίνεται για καθορισμένους σκοπούς και για χρόνο που γνωστοποιείται στο πρόσωπο πριν από την έναρξη της επεξεργασίας

απαιτεί τη συγκατάθεση του προσώπου ή γίνεται για άλλους νόμιμους σκοπούς που καθορίζονται από το νόμο.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και να συμμετέχει στη συνεχή βελτίωσή τους, ενδέχεται να του ζητηθεί να παράσχει προσωπικά δεδομένα μέσω της φόρμας συλλογής δεδομένων του δικτυακού τόπου. Το Ίδρυμα/ο οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για ενημερωτικούς σκοπούς ή να αποστέλλει ηλεκτρονικά μηνύματα ή ενημερωτικά δελτία στον εγγεγραμμένο χρήστη/επισκέπτη.

Ο Φορέας/οργανισμός δεν διαβιβάζει ή δημοσιεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του δικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο ή εάν αποτελεί συμβατική υποχρέωση ή είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου και την εκπλήρωση των λειτουργιών του.

Ο Φορέας/οργανισμός μπορεί να επεξεργάζεται το σύνολο ή μέρος των πληροφοριών που αποστέλλονται από τους χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών-πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου προκειμένου να ελέγξει την ύπαρξη ενός προσωπικού αρχείου, να το διορθώσει, να το αλλάξει ή να το διαγράψει

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ιστότοπου, ενδέχεται να συλλεχθούν προσωπικά και μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών με τη χρήση τεχνολογιών, όπως cookies ή/και παρακολούθηση των διευθύνσεων ip και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών, όπως αυτές που προκύπτουν από την επαφή του προγράμματος περιήγησης με τον διακομιστή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου στον σκληρό δίσκο του χρήστη που δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ούτε οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη στη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστότοπου και για τον προσδιορισμό των περιοχών που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Οι μη προσωπικές πληροφορίες μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης, τον τύπο του υπολογιστή, το λειτουργικό σύστημα, τον πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών (ISP) και άλλες τέτοιες πληροφορίες. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε ορισμένες υπηρεσίες ή να αρνείται σε κάθε περίπτωση τη χρήση cookies. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών και των σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση "cookies" για την ταυτοποίησή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα. Η συλλογή όλων των δεδομένων, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο φορέας μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, είτε αποστέλλονται, κατά περίπτωση, από τους χρήστες είτε συλλέγονται κατά την πλοήγηση στην περιήγηση και τη χρήση του δικτυακού τόπου, γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 (τις τροποποιήσεις του Ν.3625/2007) και το Ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

6. Πολιτική αποκάλυψης και αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου που έχει αναρτηθεί

Σε περίπτωση που κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στο αποθετήριο του ιδρύματος, παράνομα δημοσιευμένο υλικό το οποίο α) δεν καλύπτεται από περιορισμό ή άλλη εξαίρεση κατά την ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και για τη χρήση του οποίου β) δεν έχει δοθεί άδεια, ο ανωτέρω κάτοχος καλείται να επικοινωνήσει εγγράφως με το ίδρυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eclass@gunet.gr, αναφέροντας τα εξής

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας του

Πλήρη βιογραφικά στοιχεία ή, εάν δεν υπάρχουν, τα στοιχεία αναφοράς του υλικού.

Τη διεύθυνση URL στην οποία βρίσκεται το υλικό (για παράδειγμα τη διεύθυνση URL του αρχείου)

Στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι είναι ο κάτοχος ή/και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι με ατομική ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 δηλώνει ότι είναι ο κάτοχος της πνευματικής ιδιοκτησίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του

Μετά την παραλαβή της καταγγελίας, κινεί τη διαδικασία προειδοποίησης και απόσυρσης παράνομα δημοσιευμένου περιεχομένου, ως εξής

 

Ο φορέας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιβεβαιώνει ότι έλαβε την καταγγελία και προβαίνει σε μια πρώτη αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της

Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας, το υλικό αποσύρεται προσωρινά από το αποθετήριο του ιδρύματος μέχρι τη συναινετική λύση.

Ο καταγγέλλων και το ίδρυμα/οργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο/φορέας που έχει καταθέσει το υλικό, καλείται να επιλύσει με κοινή συναίνεση και σε σύντομο χρονικό διάστημα το θέμα της καταγγελίας υιοθετώντας μία από τις ακόλουθες λύσεις:

Το υλικό επαναδημοσιεύεται με την ίδια μορφή όπως και πριν.

Το υλικό επαναδημοσιεύεται έχοντας υποστεί αλλαγές.

Το υλικό αποσύρεται οριστικά από τον κατάλογο των δικτυακών τόπων.

Εφόσον το ίδρυμα και ο καταγγέλλων δεν επιτύχουν αμοιβαία αποδεκτή λύση στο θέμα, το υλικό παραμένει μη διαθέσιμο στον κατάλογο μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία επί του θέματος.


7. Αποποίηση ευθύνης

Το ίδρυμα/ο οργανισμός παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κ.λπ.) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "ΑΚΡΙΒΩΣ ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Σε καμία περίπτωση ο φορέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν νομικές αξιώσεις αστικής ή ποινικής φύσης, ούτε για τυχόν ζημίες (άμεσες, ειδικές ή αποθετικές) του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων αποκλειστικά για την ενημέρωση του χρήστη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε τρίτους ΔΕΝ συνιστά υιοθέτηση των απόψεων και των λειτουργιών τους ή αποδοχή του περιεχομένου που εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Τα τρίτα μέρη-ιδρύματα/οργανισμοί των ιστοσελίδων, που είναι υπεύθυνα σύμφωνα με το νόμο, ευθύνονται μόνο για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για τυχόν ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η επίσκεψη στους ιστότοπους τρίτων σημαίνει έξοδο από τον ιστότοπο και υπαγωγή στους όρους χρήσης τους.

 

Το ίδρυμα/ο οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την καλή λειτουργία του δικτύου, αν και δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα και χωρίς ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 

Ο φορέας/οργανισμός δεν θα είναι υπεύθυνος, σε καμία περίπτωση, για τη ζημία που υφίσταται ένας χρήστης των ιστοσελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Επίσης, δεν εγγυάται ότι οποιαδήποτε σχετιζόμενη με τη δική του ιστοσελίδα, τον ιστότοπο ή τους διακομιστές μέσω των οποίων οποιαδήποτε υπηρεσία διατίθεται στον χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχει "ιούς" ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως επίσης δεν εγγυάται την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου, των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών ή τα αποτελέσματα της χρήσης τους.

 

8. Δικαιοδοσία, εγκυρότητα και τροποποιήσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Ως ελληνικά δικαστήρια νοούνται τα δικαστήρια κάθε δικαστικής διαφοράς που απορρέει από το παρόν. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί ότι αντίκειται στο προαναφερόμενο νομικό πλαίσιο ή καθίσταται ανεφάρμοστη, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ του φορέα/οργανισμού και του χρήστη/επισκέπτη των δικτυακών τόπων και των υπηρεσιών τους και δεσμεύουν μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματώνεται στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα των ιδρυμάτων, οι ανωτέρω όροι χρήσης θα ισχύουν άμεσα στο σύνολό τους.

 

Το ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει, να μεταβάλλει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου και τους όρους χρήσης του, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Last modified: Sunday, 4 June 2023, 10:12 PM